Đặc điểm của bánh vành đúc xe điện – có tốt không?