165000

Ống dầu thắng- Tuy ô dầu

Ống dầu thắng- Tuy ô dầu

Trong kho