Sự ra đời của một siêu phẩm xe điện Bluera Fast 10