Tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay và các giải pháp cho vấn nạn này