Những cách khắc phục xe điện đi chậm và nguyên nhân vấn đề